Thẻ: công ty tài chính fe credit gian đòi và gài bẫy khách hàng